2018-12-07

Statut prawny

STATUT

Archiwum Państwowego w Białymstoku

I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

10 listopada 1950 r.(Dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1), zwane dalej ,,Archiwum” ,działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.

2002 Nr 171,poz. 1396 ze zmianami),

2)      niniejszego statusu,

3)      innych przepisów normujących działalność archiwalną.

§ 2

1.      Siedzibą Archiwum jest Białystok.

2.      Obszar działa Archiwum obejmuje:

1)      na terenie województwa podlaskiego powiaty: białostocki, bielski, grajewski,

hajnowski , koleński, łomżyński, moniecki, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki,

zambrowski,

2)      na terenie województwa mazowieckiego gminy Andrzejewo, Szulborze, Zaręby

Kościelne i Boguty Pianki w powiecie ostrowskim.

§ 3

Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

§ 4

Archiwum używa pieczęci urzędowej okrągłej z Godłem Państwa  w środku i napisem

w otoku: Archiwum Państwowe w Białymstoku.

II.

Zadania i zakres działania

                                                                    § 5

1.      Do zadań Archiwum należy:

1)       kształtowanie i nadzór nad państwowym zadaniem archiwalnym,

 

2)      przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,

3)      ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,

4)      udostępnianie materiałów archiwalnych,

5)      prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,

6)      prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej o materiałach
archiwalnych i archiwum,

7)      prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,

8)      wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów,

9)      prowadzenie spraw w zakresie przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, zlikwidowanych przedsiębiorców i pracodawców.

2.      Archiwum może prowadzić działalność usługową polegającą na przechowywaniu, kopiowaniu i konserwacji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej.

§ 6

W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:

1)      W zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:

a)      ustalenie i prowadzenie ewidencji państwowych jednak  organizacyjnych oraz

jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych  w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych,

b)      współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego zarządzania

dokumentacją,

c)      inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych,

d)     przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych, wydawanie zaleceń pokontrolnych

i sprawdzenie ich wykonywania (lustracje),

e)      nadzór nad brakowaniem dokumentacji  niearchiwalnej, wykonywanie ekspertyz

archiwalnych i wydawanie zgód na jej brakowanie,

f)       nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych

do Archiwum,

g)      szkolenie personelu archiwów zakładowych,

h)      instruktaż, konsultacje i doradztwo w zakresie spraw nadzoru archiwalnego,

 

2)      w zakresie przejmowania , przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych:

 

 

a)      przejmowanie materiałów archiwalnych,

b)       rozmieszczenie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im

optymalnych warunków przechowywania,

c)      profilaktyka i konserwacja materiałów archiwalnych,

d)     prowadzenie mikrofilmowania zabezpieczającego,

e)      ochrona zasobu archiwalnego,

 

3)      w zakresie ewidencjonowania i opracowania materiałów archiwalnych:

a)      prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,

b)      prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,

c)      opracowanie materiałów archiwalnych zgodnie z zasadami archiwalnymi,

d)     opracowanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych,

4)      w zakresie udostępnienia materiałów archiwalnych:

a)      udzielenie informacji o zasobie i udostępnienie archiwalnych pomocy ewidencyjno-

informacyjnych,

b)      udostępnienie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej,

c)      wypożyczenie reprodukcji materiałów archiwalnych poza Archiwum w ramach

wymiany międzyarchiwalnej,

d)     wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji

przechowywanych materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na podstawie tych

materiałów,

5)               w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:

 

a)      podejmowanie i prowadzenie indywidualnych i zespołowych badań własnych oraz

zlecanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w zakresie

archiwistyki i dziedzin pokrewnych,

b)      organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,

c)      opracowanie ekspertyz i opinii naukowych,

d)     przygotowanie wydawnictw źródłowych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki

archiwalnej, a także prezentujących dorobek Archiwum i archiwistów,

e)      współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia studentów archiwistyki oraz innymi instytucjami naukowymi i wydawniczymi,

f)       podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych pracowników,

6)       w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:

a)      Opracowanie pomocy informacyjnych,

b)      współpraca z Centralnym Ośrodkiem Informacji Archiwalnej oraz placówkami

Informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,

c)badania potrzeb środowiska naukowego i społeczności lokalnej w zakresie działania

Archiwum,

d)     organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych,

e)      organizowanie i prowadzenie wykładów, odczytów, pogadanek o tematyce historyczno

-archiwalnej dla zainteresowanych środowisk,

f) prowadzenie zajęć szkolnych dla młodzieży szkolnej jako realizacja założeń systemu

oświaty,

g) przyjmowanie wycieczek młodzieży, studentów i innych środowisk społecznych,

h) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w środkach masowego przekazu,

i) współpraca ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich i innymi stowarzyszeniami naukowymi i regionalnymi,

j) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w rozległych sieciach komputerowych,

7) w zakresie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:

a) współpraca z Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej oraz z

innymi archiwami państwowymi w zakresie przekazywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w związku z orzeczeniami sądów rejestrowych,

b) zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej

i płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania

Archiwum,

c) prowadzenie ewidencji dokumentacji pracodawców przyjętych od zlikwidowanych przedsiębiorców,

d) wydawanie odpisów i kopii z przechowywanej dokumentacji,

e) udostępnianie dokumentacji upoważnionym osobom i organom.

§ 7

1.      Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów

władzy i administracji państwowej oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych z terenu działania Archiwum, a także jego zasób historyczny,

2.      W skład zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne niepaństwowego

zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 i nabywane na podstawie art. 9 i

10 oraz przechowywane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwaliach (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1396 ze zm.).

 

§ 8

 

W zakresie realizacji zadań statutowych Archiwum współpracuje zgodnie z

terytorialnym zasięgiem działania z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego, jak również z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje

niepaństwowy zasób archiwalny.

 

III.

 

Struktura organizacyjna

 

§9

 

1.      W skład Archiwum wchodzą:

 

1)      Oddział I – ewidencji,  informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów

archiwalnych,

w skład Oddziału wchodzi:

- Pracownia naukowa

- Biblioteka

- Pracownia reprograficzna

 

2)  Oddział II – opracowywanie zasobu;

      w skład Oddziału wchodzi Introligatornia,

3)  Oddział III – nadzoru archiwalnego,

4)  Samodzielne stanowisko do spraw przechowalnictwa,

 

6)  Dział Administracyjny.

 

2.  Ponadto w skład Archiwum wchodzi Oddział zamiejscowy w Łomży noszący nazwę:

     ,,Archiwum Państwowe w Białymstoku – Oddział w Łomży”.

 

§ 10

 

1.      Dyrektor Archiwum określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i

organizację komórek organizacyjnych wymienionych w §  9 oraz tryb realizacji

powierzonych prac.

 

 

  

2.      W razie uzasadnionej potrzeby Dyrektor Archiwum może powołać w ramach Oddziału

sekcje, pracowanie lub stanowiska pracy.

 

§ 11

 

 

Schemat organizacyjny uwzględniający komórki i stanowiska funkcjonujące w

Archiwum, stanowi załącznik do Statutu.

 

 

IV

 

Kierownictwo i pracownicy Archiwum

 

§ 12

 

1.      Archiwum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów

Państwowych.

2.      Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

 

§ 13

 

1.      Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad

prawidłową realizacją zadań statutowych.

2.      Do zakresu działań Dyrektora Archiwum należy w szczególności:

1)      ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych

i naukowo – badawczych,

2)      ogólny nadzór nad majątkiem Archiwum,

3)      reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,

4)      przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych

i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

5)      dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów

finansowych,

6)      wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz

przewidzianych odrębnymi przepisami,

7)      wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

8)      czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i naukowych pracowników,

9)      kierowanie realizacją zadań ppoż. , bhp i obronnych,

10)  wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w przepisach o

służbie cywilnej.

 

 

 

§ 14

 

          Dyrektor współdziała ze związkami związkowymi działającymi w Archiwum, lub

przedstawicielem pracowników przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego

funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 15

 

          Do zatrudnionych w Archiwum:

1) pracowników działalności podstawowej – stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia

1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999

r. Nr 49, poz. 483 ze zm.).

 

2) pracowników innych niż wymienieni w pkt 1 – stosuje się przepisy ustawy z dnia 16

września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.).

 

§ 16

 

1.      Kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych w § 9, ponoszą odpowiedzialność

za całokształt działalności kierowniczej komórki. Są oni odpowiedzialni przed Dyrektorem za pracę tych komórek.

2.      Kierownicy komórek organizacyjnych określają zakresy czynności podległych im

pracowników oraz przydzielają im zadania wynikające z planu pracy komórki

organizacyjnej bądź bieżących prac Archiwum i kontrolują ich wykonanie.

 

 V

 

Organy doradcze i opiniodawcze

 

 

1.      W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:

1) Kolegium;

2) Komisja Metodyczna (wspólna z Archiwum Państwowym w Suwałkach);

3) Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (wspólna z Archiwum Państwowym w

Suwałkach);

4) Zespół Zakupu Archiwaliów;

 

2.      Dyrektor Archiwum może powołać inne komisje i zespoły do rozpatrywania określonych

Spraw oraz komisje przewidziane przepisami prawa.

 

 

 

  

 

 

§ 18

 

  Dyrektor Archiwum powołuje oraz określa skład i zakres działania organów

Wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz – w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Suwałkach – w pkt 2 i 3.

 

 

VI

 

Mienie i finanse Archiwum

 

§ 19

 

1.       Archiwum jest państwową jednostką budżetową działającą według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych.

2.      Dyrektor Archiwum może utworzyć gospodarstwo pomocnicze lub środki specjalne jako pozabudżetowe formy gospodarki finansowej.

 

§ 20

          Mienie Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywane jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

 

§ 21

 

1.       Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor oraz ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

2.      Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Archiwum upoważniony jest dyrektor Archiwum i główny księgowy lub ustanowieni przez nich pełnomocnicy.

 

VII

Przepisy końcowe

 

§ 22

 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się