2018-12-07

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Archiwum Państwowe w Białymstoku

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z czytelni AP w Białymstoku

 

1.  Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane pozostaje Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok.

2. Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie przy ul. A. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok lub pod numerem tel. (85) 743-56-03. Administrator wyznaczył także InspektorOchrony Danych, którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@bialystok.ap.gov.p lub drogą pocztową na adres Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Archiwum.

3. W jakim celu przetwarzamy dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z wypełnieniem nałożonego na niego obowiązku prawnego polegającego na udostępnianiu osobom zainteresowanym materiałów archiwalnych, dokonywanego w ramach przekazanych Archiwum zadań realizowanych w interesie publicznym.

4. Na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane?

Z zastrzeżeniem postanowień szczegółowych, o których mowa niżej, Administrator przetwarza            Państwa dane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie określonych danych – za wyjątkiem numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej – jest  obligatoryjne i wynika z art. 16d ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie       archiwalnym i archiwach. Konsekwencją niepodania danych w wymaganym zakresie będzie brak       możliwości udostępnienia Państwu materiałów archiwalnych. 

Podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej pozostaje całkowicie dobrowolne i wynika z ewentualnego wyrażenia przez Państwa zgody w tym zakresie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Jak dlugo przechowujemy dane?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez stosowne okresy, wynikające z ustaleń jednolitego rzeczowego wykazu akt archiwów państwowych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 46 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie   organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w archiwach państwowych.

6. Komu możemy udostępnić dane?

Dostęp do Państwa danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Archiwum i nie będą one udostępniane innym podmiotom.

7. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • ·         dostępu do danych,
 • ·         sprostowania danych,
 • ·         usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
 • ·         ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
 • ·         przenoszenia danych (w przypadkach określonych w art. 20 RODO),
 • ·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).

Ponadto, w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane przez Archiwum na podstawie Państwa zgody, o której mowa w punkcie 4, przysługuje Państwu uprawnienie do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.       

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Archiwum Państwowe w Białymstoku mogą Państwo realizować kontaktując się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, na adres wskazany w  punkcie 2.

8. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w  szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.

 

 


 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Archiwum Państwowe w Białymstoku

 

Kaluzula informacyjna dla interesantów AP w Białymstoku


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane pozostaje Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok.

2. Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie przy ul. A. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok lub pod numerem tel. (85) 743-56-03. Administrator wyznaczył także Inspektora Ochrony     Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@bialystok.ap.gov.pl lub drogą pocztową na adres Administratora, we wszystkich sprawach

3. W jakim celu przetwarzamy dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach niezbędnych dla wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach powierzonej mu władzy publicznej. Cele te obejmują: prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach przekazanych do kompetencji Archiwum na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wykonywania usług archiwalnych w zakresie określonym przepisami ww. ustawy oraz udostępniania zainteresowanym podmiotom zgromadzonych materiałów archiwalnych.

4. Na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane?

Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie określonych danych pozostaje wymogiem ustawowym wynikającym z konieczności   realizacji przez Administratora jego zadań i obowiązków określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Konsekwencją niepodania danych w wymaga  zakresie może być brak możliwości skorzystania przez Państwa z usług Archiwum, w tym również udostępnienia Państwu materiałów archiwalnych.

5. Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w punkcie 3. Wielość celów przetwarzania powoduje, że szczegółowe kryteria dotyczące czasu przechowywania Państwa danych są ustalane na podstawie postanowień przyjętego przez Archiwum Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, określającego maksymalny okres przechowywania dokumentacji zawierającej Państwa dane.

6. Komu możemy udostępnić dane?

Państwa dane przetwarzane w celach określonych w punkcie 3 mogą zostać udostępnionepodmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów lub w związku  z realizacją celów przetwarzania przez Administratora. Podmiotami takimi mogą być np. operatorzy pocztowi w sytuacji przekazywania Państwu pisemnych odpowiedzi na kierowane przez Państwa zapytania.

7. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzeniem danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • ·        dostępu do danych,
 • ·        sprostowania danych,
 • ·        usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
 • ·        ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
 • ·       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Archiwum Państwowe w Białymstoku mogą Państwo realizować kontaktując się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, na adres wskazany w punkcie 2.

8. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w  szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.


 

Informacja dotycząca ograniczenia uprawnień w zakresie ochrony danych osobowych

przetwarzanych w ramach prowadzonej przez Archiwum Państwowe w Białymstoku działalności archiwalnej

 

 

Działając na podstawie art. 22b ust. 1 – 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dalej Ustawa), Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku informuje, że:

 

1.   Archiwum Państwowe w Białymstoku – w ramach prowadzonej działalności archiwalnej – przetwarza dane osobowe oraz przechowuje dokumentację osobową i płacową dotyczącą pracodawców, o czasowym okresie przechowywania.

2.    Osobom, których dane osobowe są zawarte we wskazanej w punkcie 1 dokumentacji lub są przetwarzane w związku z prowadzoną przez Archiwum działalnością archiwalną przysługują uprawnienia przewidziane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej ,,RODO”).

3.     W związku z celami działalności Archiwum niektóre spośród uprawnień, o których mowa w punkcie 2 podlegają określonym ograniczeniom. Ograniczenia te dotyczą:

·     uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 RODO. Ograniczenie w tym przypadku polega na przyjęciu przez Archiwum od osoby, której dane dotyczą, pisemnego sprostowania lub uzupełnienia dotyczących jej danych osobowych. Archiwum nie dokonuje jednak ingerencji w materiały archiwalne. Sprostowanie lub uzupełnienie jest przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych, a informację o ich wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencyjnych Archiwum;

·       uprawnienia do żądania ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych w art. 18 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO. Ograniczenie to związane jest z koniecznością zapewnienia przez Archiwum możliwości korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z Ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;

·    uprawnienia do uzyskania przez osoby, o których mowa w punkcie 2 potwierdzenia, czy Archiwum przetwarza ich dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania przez te osoby dostępu do tych danych oraz informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 lit. a – h RODO. Realizacja tych uprawnień następuje jedynie w takim zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

W przypadku ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Archiwum Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail na adres iodo@bialystok.ap.gov.pl.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Archiwum Państwowe w Białymstoku   -

  dla kontrahentów AP.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane pozostaje Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok (dalej: ,,Archiwum” lub ,,Administrator”).

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie przy ul. A. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok lub pod numerem tel. (85) 743-56-03. Administrator wyznaczył także Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@bialystok.ap.gov.pllub drogą pocztową na adres Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Archiwum.

W jakim celu przetwarzamy dane?

a. Jeżeli pozostają Państwo kontrahentami Archiwum lub pracownikami kontrahentów, czyli podmiotów świadczących na rzecz Archiwum usługi, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy, której przedmiotem są te usługi, a także w celu realizacji związanych z zawarciem takiej umowy obowiązków, np. obowiązków podatkowych.

b. W pozostałych przypadkach Państwa dane są przetwarzane w celach niezbędnych dla wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach powierzonej Administratorowi władzy publicznej, np. prowadzenia postępowań administracyjnych oraz realizacji nałożonych na Archiwum obowiązków prawnych.

Jakie dane przetwarzamy?

W przypadku kontrahentów (w tym ich pracowników oraz osób reprezentujących kontrahentów) Administrator może przetwarzać: imiona i nazwiska, numery PESEL, numery NIP, informacje dotyczące pełnionej funkcji/zajmowanego stanowiska, adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonu.

W przypadku pozostałych osób dane obejmują: imiona, nazwiska, adresy poczty elektronicznej, numery telefonu oraz zajmowane stanowiska.

W jaki sposób Administrator uzyskał Państwa dane?

Administrator uzyskał Państwa dane bezpośrednio od Państwa lub w sposób pośredni, od podmiotów, na rzecz lub w imieniu których Państwo działają, m.in. Państwa pracodawców, osób, których pozostają Państwo reprezentantami lub przedstawicielami.

Na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane?

Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z odpowiednimi przepisami ustaw krajowych, np. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

Wymóg podania danych

Podanie określonych danych pozostaje wymogiem ustawowym wynikającym z konieczności realizacji przez Administratora jego zadań i obowiązków, a  w przypadku danych kontrahentów wymóg podania warunkuje dodatkowo zawarcie oraz prawidłową realizację zawartej umowy.

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane. Wielość celów przetwarzania powoduje, że szczegółowe kryteria dotyczące czasu przechowywania Państwa danych są ustalane na podstawie postanowień przyjętego przez Archiwum Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, określającego maksymalny okres przechowywania dokumentacji zawierającej Państwa dane.

Komu możemy udostępnić dane?

Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, gdy konieczność taka będzie związana z realizacją celów, dla których dane są przetwarzane. Podmiotami takimi mogą być np. operatorzy pocztowi, dostawcy usług IT (poczty e-mail) oraz podmioty świadczące na rzecz Archiwum obsługę prawną. Dane w określonym zakresie mogą być również przekazane właściwym organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

·        dostępu do danych,

·        sprostowania danych,

·        usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),

·        ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Archiwum Państwowe w Białymstoku mogą Państwo realizować kontaktując się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych.

 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..