2018-12-07

Polityka prywatności

Klauzula dla użytkowników pracowni naukowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe
  ul. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok.

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Jabłoński iodo@bialystok.ap.gov.pl; tel. (85) 743-56-03.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Pani/Pana dane osobowych nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z określonym przepisami prawa (zgodnie z JRWA).

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
   


Klauzula informacyjna dla klientów urzędu 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok.

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Jabłoński iodo@bialystok.ap.gov.pl; tel. (85) 743-56-03.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r — Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (zgodnie z JRWA).

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks Postępowania Administracyjnego jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
   


Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitoringu wizyjnego

 • administratorem systemu monitoringu jest Archiwum Państwowe w Białymstoku,
  ul. Mickiewicza 101, 15-257 Białystok. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Jabłoński iodo@bialystok.ap.gov.pl;  tel. (85) 743-56-03.

 • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 60 dni.

 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych

 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się