2018-12-07

Osoby sprawujące funkcję - dyrektor

Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku dr Marek Kietliński

telefon: +48 85 743 56 03

Kietliński Marek – Urodzony 31 marca 1967 r. W 1993 r. ukończył studia wyższe na kierunku historia Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, gdzie obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof.  Mieczysława Wrzoska. Zatrudniony w APB od 1 lutego 1996 r. na etacie archiwisty. Od 1 listopada 1999 r. powierzono mu pełnienie obowiązków dyrektora, a od 1 listopada 2000 r. funkcję dyrektora APB. W grudniu 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych.

 

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizację zadań statutowych, a szczególności:

  • sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,
  • sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
  • reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
  • przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
  • dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
  • czuwa nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i naukowych pracowników,
  • wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
  • wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje,
  • wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
  • kieruje realizacją zadań p.poż, bhp i obronnych w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się