2018-12-07

Elektroczniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Archiwum Państwowego w Białymstoku


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Archiwum Państwowego w Białymstoku jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP: http://epuap.gov.pl/).

Dokumenty można przekazywać Archiwum Państwowemu w Białymstoku:

1. Za pomocą wypełnienionego formularza  umieszczonego na platformie ePUAP i podpisania go kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Do złożenia wniosku w tej postaci konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP: (ePUAP: http://epuap.gov.pl/).

 2. Dostarczyć dokument na nośniku (dyskietka, pamięć przenośna, płyta CD) do Archiwum Państwowego w Białymstoku, ul. Mickiewcya 101, 15 - 257 Białystok (sekretariat). Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Archiwum Państwowego w Białymstoku:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym,
  2. Akceptowane formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentacja elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB,
  4. Dokumenty zawierające oprogramowanie  złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się