2021-05-27

Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://apbialystok.bip.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 03.12.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.05.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
- do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
- niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
- brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 27.05.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Łukasz Trzeciak, adres email: lukasz.trzeciak@bialystok.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (85) 7435-603. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych żądanie powinno zawierać: 1. dane kontaktowe  osoby zgłaszającej żądanie 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem 4. jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zgodnie z art. 18 pkt 3-4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Białymstoku pod następującym linkiem: https://apbialystok.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/zalatwianie-spraw.html

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 101, 12-257 Białystok

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się na ulicy:

  • Adama Mickiewicza (linia numer 19)
  • Wiewiórcza (linia nr 4)

1.    Wejście do budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku jest dobrze widoczne na tle fasady, oświetlone równomiernym światłem, znajduje się od strony ul. Adama Mickiewicza. Dostęp strefy publicznej (poziom 0)  parteru prowadzi bezpośrednio z zewnątrz przez odpowiednie ukształtowanie chodnika, a następnie windy dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest wyposażone w drzwi przeszklone, niewymagające użycia nadmiernej siły do ich otwarcia i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „ciągnąć” przy wejściu i „pchać przy wyjściu). Punkt informacyjny, sala wystawiennicza oraz pracownia naukowa znajdują się na parterze (poziom 0). Interesanci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody i winda służą głównie dla pracowników.

2.    Parter (poziom 0) jest strefą ogólnodostępną. Wejście na drugie piętro zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze. Schody są proste, posiadają poręcz, ale można je ominąć windą. W budynku, przy klatce  schodowej usytuowana jest winda osobowo-towarowa (w części biurowej oraz magazynowej). Winda jest ogólnodostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w środku jest przestrzeń do poruszania się, przyciski są na wysokości umożliwiającej naciśnięcie ich z wózka), jest także wyposażona w sygnał dźwiękowy i wizualny potwierdzający dojechanie na określone piętro, a ponadto znajduje się w niej przycisk umożliwiający rozmowę z obsługą. Hall na parterze oraz korytarze na piętrach są przestronne (min. szerokość 145 cm) z posadzką równą, antypoślizgową, niepowodującą odbicia światła.

3.    Wizualna tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń jest usytuowana w holu przy punkcie informacji. W budynku nie ma wyświetlaczy, wideotekstu, piktogramów, oznaczenia Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Punkt informacyjny zapewnia jednak rozmowę w cichym i przyjaznym pomieszczeniu, a pracownik dyżurujący służy niezbędną informacją oraz pomocą. Ponadto każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową.
Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier. Wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach. Drzwi i przejścia pozbawione są progów. W hallu, punkcie informacji, pracowni naukowej oraz sali wystawowej znajdują się pufy i krzesła umożliwiające odpoczynek osobom starszym czy też poruszającym się za pomocą kul. W Czytelni akt znajduje się stół z możliwością regulowania jego wysokości, co umożliwia skorzystanie z akt osobom jeżdżącym na wózku. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz i mają szerokość powyżej 90 cm. Toaleta jest urządzona w sposób przewidywalny i łatwy w obsłudze, wyposażona w uchwyty ułatwiające przesiadanie się na muszlę klozetową. Podajnik, mydła, suszarka, ręczniki znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich osobom na wózku. W pomieszczeniu znajduje się przycisk alarmowy umożliwiający wezwanie pomocy, dostępny także z wysokości podłogi.

4.    Przed budynkiem w sąsiedztwie wejścia znajduje się parking z wydzielonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu istnieje możliwość dojścia do budynku za pomocą windy.

5.    Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

6.    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Aleja Legionów 36, 18-400 Łomża

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się na ulicy:

  • Dworzec autobusowy, ul. Aleja Legionów 50 w odległości 200 metrów
  • Przystanek MPK, Aleja  Legionów 13 (linie nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 18) w odległości 150 metrów

1.    Wejście do budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży  jest dobrze widoczne na tle fasady, oświetlone równomiernym światłem, znajduje się od strony ul. Dmowskiego.  Dostęp do strefy publicznej, która znajduje się na parterze prowadzi bezpośrednio z zewnątrz przez odpowiednie ukształtowanie chodnika. Schody stanowią barierę utrudniającą wejście do obiektu osobom niepełnosprawnym. Planuje się rozwiązanie ułatwiające dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku jest wyposażone w drzwi pełne o szerokości 113 cm. Interesanci obsługiwani są wyłącznie na parterze,

2.    Wizualna tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń jest usytuowana w holu. W budynku nie ma wyświetlaczy, wideotekstu, piktogramów, oznaczenia Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Punkt informacyjny zapewnia jednak rozmowę w cichym i przyjaznym pomieszczeniu, a pracownik dyżurujący służy niezbędną informacją oraz pomocą. Ponadto każdą sprawę można załatwić drogą listowną lub mailową. Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier. Wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach. Drzwi i przejścia pozbawione są progów. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz i mają szerokość 90 cm. Podajnik, mydła, suszarka, ręczniki znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich osobom na wózku.

3.    Obok budynku znajduje się parking z wydzielonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

4.    Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

5.    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..